Skip to main content

Full text of "NexcuitilMachiotl quimoteittitila. Yn to nantzin. Santa Yglesia ytechpa tlâtohua. Çe tlâtlacohuani Aic chipahualiztica. Omoyolcuiti Ocentelchihualoc Mictlan."

See other formats


k ti 
Cibrmró 

jG uuum Jlntticrsitü -r i 
'^W-^ ^ ;, r 
•jpp 
"" \ 
i \ r. V lYlZLciiL <+4 4-1 <w 1 \tx Cuinl J Vl&chiotfqulmo mt 
lt&. yn tonant2iti,<iS&nt& "Yg^& T^" 

X znciy 


Ck pife farí&maiirjAiéivi tvi¿*?&™~- 

*X iJrflfltiC ",sr s -. ' ' ' ', . «Site, * t/iMit»* ¿m¿¿ ^¿*&j¡jk % ■■tata 1 \ ex Cuita J iLcLcwií.qülrifwttittítíuM 

dtcJlCL , JtíApatla toa, Qjtatb Cohmrí Ate cÁ¿¿?a rmalk hüi, O 

tnojolüati, ÜQnteldiílwJCLLcInítícm^ 

^y-Gx^hcati.An\¿dñrr&C{J^^ W? mote. 

nJiiuioMquatf&ma. JniteíhOimpaÁlLu¿cJnt¿^ 

■ Vol^tátúxlLl^Jn^^ *fÍa Luí X¿ TtwC£LCliAlUfuno ficUiCauh üíz 
hst. (Jaín fayolík JnttL7Í)haK 1 y/u¿ Cink tno tncujruíx tíuxrdvq.iSo, Oc 
QmJakuK OnctotAyáCeíiiíí (¡pía Jr^gfmJlJ^iijjád 
;¡uhínR¡wüxrLÍin. afoctic tulHiicLym(¿*na„huiLétlhin^ 

ipn (¿¿tiaza. JfíUaltft ¿Otutrnílq . Cu L Ca iíUiLoCoít¿c¿aJi, \cCcJ^ ntfrurtt 
,l iwfwctic^ ruxLcCoutCal ticL In noyoHlaJncuuma, y'nyt UcquuhCaAuutí 
(¡d.ntte.tUCoí¡ün:n t rdnjaní, íUíítLíeliic* yl$íh>iLnú%nc)/okan¿t>r¿?n^ 
LUcbpan bea &6> lod t IVu*L U^c* híhetUocdútiuJL Skíúmlhlru 

tLílpitjJxíüi^ tfabuhtU rnoCoL<iuiti h^b^CmÁhln^lnbCfcrztL 

bítialLL Jn tul mo heno cAlUa ¡n bfify. S, üJUíiá , Qliíl ru,n CtnCet ayo ÍÚcl. 

, tcyolinxíh] J-nítUoCjo^eáii fíate! ^nítgtiiíxgltiaJli ' stah £p&t¡x¿*t¿ m ■ ■mk 
/nchn^JhAÍuy/i- '# : LcikwLl ftiocÁl Ju/tí¿qt¿í trudecluuAt % O f/¿ 
(^ükxariixritíatúxColii y CeL {¿t7iarna£aJntoyol¿CLtaninum Aik 

rvoyAíb Jt&dtM** &tol¿u>»¿ , WJL¡*d$ i tv/usji r 
rrwp^ h /, Gfaf? 


f. kajüipm áCigmn^oMP. } ^fücí- 

*#B* # Jila CcLnw ntfrquipacÁfi lli 7¡an imck nc maquil¿¿ Jn ant/axo 
frlpopcchtí Cay truc ¡ruxti, Gxíhrúx ax^yrixLuuqlililoni annuji 
inouti CoLÜtxx. Jn amo iiiLanponuan. Carua. aun rruuk ¡vuiáifandíi 
lHch.Ca.Copa Jnanrn^t/akqulpanclí Catid Ypan OanmeÁ }7ioJ¿ 
k&%dh>$l Jn 7uÁmÚLpa.twlitdí ¡naCarrwx/f^fnaC^dacn^ 
ypan YfayplUUoui Xín» CuÜ fe no CáJnfU cur^ núLatí ' W 
mMcí-fyan^. ynficjM Úr¿c(kcqn anfiío ntí^aiU £t*J^ 
ru^rrU^ck^ TULJ /Un ttU tlUz fauítiKA** ' '¿Ufa. KiMVTL TU.(-p o /uta, fiíLU Tul rio /ni Ct/ujég, Jn mo tn+/u¿gCc%iri , GJuuU 'tuátL ¿tu 
y-n ftwtta ¿o CcLvotiln. 'w?i ^0cffWte Gt^jnÜLtaísLO Ctéiqut 

inpypan frUgQdíCL Mlh ?Vüna.qiu^,}il¿¿ JnCcun GÁul rriak % 
tenftíia Yranjnfrriüruz } úttd futm (¿uúc Jnampa qulitütí/iuf.. 
Jn un tía ntn Tfuc fian jn^c^olLu-A $u£ u ti 
tiu&i£ quífíawL Jnni q oí ¡rafia. yru^CqjuuLíknn^ ítgÑ tfaca. Vn&mo qmlnctrníqaL ynqutxquak 
U milrnvyolktfamkLua ynm íey* &x&%mffi Gx&vX&mjpfr 
S^quastsma, Ca/uul rni^rdLriJna'mo fyull n£Lml<¡m yníntta 
ttcL&í üuiCcikidoioCd^qM yní%fu<ktotía¡jaí tic cfdiuLcx, tí quinfa 
Cd Latiíc . Amo to¿ rdío Ca amo ¿J rn^iÁJn mcJj^C^huAUui 

\^i Gx/íonpa Qf^ 


tu. i \ 


" quaí CocHÍquc, CknCa ¡llícctámumfc &.¿> $«*«*>?«* Retace - - <V 6>'/w> JpanpcL fac*. finí nmuÁ fe Ú> UCLUfi (jZÜZ TU^gíMUh fffUOL 

rituhaut, -ULTnocÁi ' IfyuJbCi toad &yparJ¡íriLtr¿n yriZxquicl 
kfhL f¿o- ru tlatía^ili^OrLuiu^^ptí^ ¿&dk Q?Í£lOl %i +tu¿ n& r k 
X¿ú>l¿£t&, /iuÁ ync&cotn, a?no mcmati, Jnquc/ún ÍUno Tn 

¿u rnc ¡Uc^¿iy¿tr&tí,¿ntiutLCs¡li Jfluft&tnaKluní-íuii&i 
bci ít nui¿ Jn íU(qdoL ruu¿o da 

dlclli Lfiíníti iw 7/kLyuílí, CanLiditriítt!. ftid&ki /¡irr^ 

quíoc í¿cl , JXpanfiíaCo J?ffi QuiU JUck 7n*uk tía 9hJ ¡imLfk be 

ttnocÁiUüui yrMc£lxíx*t¡in\li, Ck/UdJ kcÁ mctUccbia ft&%$M¿L 
tym. tic ?ncíruufó J^ux^aaIc/í ftiontkjt¿fuxÁ¿ltyn ypanpa. G^Ytíu^hti 
7&M <$4 me. ¿jíípcLhuXuci , efut rnc CífiQuÁulucí % Ryo ít 

| . * tfu , u 0$¿x mítfc^ cÁxííynfí y rucJeLux^^í Ha< -^riwfri fct. m %ñ Ce.? KajpAS: i/hnuJi ftbc'Utilíftckííhulitgíw-, Cuiúx ríctUu, 

tnat¿ ür> mo ib tolifin J¡uí qutn fun Lu.L J h 2 hcÍhclL¿¿t¿ f/iz 

nmikh, JTUCanw nLcndíu¿ll ^Ca^/7U)CaJ^Qt¿c yaui 
hlauíx tLhutdU Jnmfák^tlu am nk m*tí %J LUK 
ónínoúpotíti, Cuíoc aÁ m, ÍiuJ no üi }m Lty qulfy jntLco' 

Vgf^^fu4 -Ufa Oru^itii.f Q an 0n{caU 

&. ni há U%tL $¿apcí' 
n0, # mé.cohucink Caík cjatñdgcetn Cilm^CúíJrmqááüí 

.: m mn^nua. JhixquícÁ krnht&jtajtófc fe m fc Cfa cid 1 ahhn¿nüx ._* , Jn cyCCan h mauk ta^outy, clc nuo Jn /nan QfoJm^J^ 

tíí Otíflttn GwfccmtUf^ulk'c %ititt¿thCoju¿a,9Ú. 

XinedftúthuíÜ CuiyC cu kutl tnoyol újuu í¿ín<j} Jntfi Vn ntfcyo; 
CoXCcd¡Ln M^noécLuLifln Tlopanpa. Uta X^/¿|4^%'^.- 
yyiffa&.jcp c¿Co Jumlity TuuÁ ?yu>c tu? íttílifituq J&ACk&tgo. yntw 
kuu C&h í^on tictth Col. 

ih.Q¿l -fc'.Jícnio ynmun Jn mppcm ni tta.fr} JníyccjiAc QikÁÚ mrríi¡ ttcc 
CxjJfuxai ú\ír\jü^Cu yntlcLDXÍruuh mi hOédlícLm JnH&táxípl Jhfccui 
ck CrltiutiUkwLfryoL JntIfrPXLm&nÁ.}ní¿¿i Culpará ¿ntjji Ú^iéum 
Ql/iojí ru, y/iijpanp'a- j n gnc tfoitb Qtl füd¿ Jlírrúh lirUxux C¿co íní> >no 
tuLpopvi Katuli2qLua,%ií$ Auk yucnTCCan ctffrwXnmttniTua/aj 
nuíccopa. JTTÍ/TlCteríCcrrdjLfrljínffl Qp/t,t(¿i(a.Cdtíca ÚUcria 
Jn me y& ha /n rrux. ni man , Cave ni rnít¿ tud C&- fiuu^ <^l(¡o que nlnü 
mjoma^L¿ocH2 %¿cACopcLynrrvottattciCol ksuxcd KlTtu 

w 
bCto* M'tyn méfyftpilti, CaÉualQüiOxnJi fcquipacíoíL, aqalncvsi 
Cr,npa Jdian yn Ora Cual Cattíci QjxjvmI míu tUfak, ammcL 
/TlolhuLMi. Í-maoC yk.quíuk yruxqéuch yaiknnhufr . kplruutnU II ^ti'cctn, QyttícLCaii Úrm mtUkccLc Ynthn. a* ?ruJ ?nol 

<pnm4>i£%ínCó ftlúx/CoÁuc^, íuíntfAÍ fileno yui W temo 

fin jn-tánit^i fcfaí{?a,c/toa> S?x¿cw ftc fru» Ccuqi.áty (¿nc^. 

Yn U yuJ¥elqyuí ítúq i Gyckc ¿no /núL¿Áiíle^ fn atfOtriyfasrL 
¡%ted& t¿0L0^Cthiu4^CA,h¿tí t CtnCu. mitt ti$¿lrbCL<h¿p¿L 

uta 

■ ; f£/k jfoXtlwii )Yu>ll/mli tUícan ttibÁifatuc fl^ahpciXíU 

%úx tí rru> tia teína. % U ius^m si yac nu.t¿ riv no ck Un %o#í 

i(i VeJt, CecCan. '¥t)wjm}ín. XiCoO>(4 '#&*■ $Xím. vwtUL'fó- 

'GUn.é-fíux.niín., C* /¿ h mctüJuÁ» , J*¿ ^ 9uáá^ln yn$f 
■apu>yitᣠkeáCcComA, Ojo-mo hUtk y>u¡ nt^uí fniuyoi ^Jlayukqui nUíJuhuxt Cayena fatxA holiUCcLLllífitaCam 
1UU.c¿i¿p*<ÁolU JloLn rnexÁ n*m^$<Atit fáfrGjntColc YpanXoncz Cfi¿ •# JlíodaCo Lcficak i¿nt /fíceteme nui¡ rn»twjuty¿u4 hcicquípciúío 
[l ymtfatol % ntnpelíuk Ca tUCcdJ. Yn tyicltuU yuk yaío, amoyucr<:¿ ¡nmo teyolloMl¿¿ italolifín, á.fru>7híq?ícL Jnt&K íc níqiuxtbhuaj ¡ruoCyauh 
1UcHPol¿cd¿líi¡tn , CujJi yn aocúzn U^?uctáctái.uif€a. Jnrac Áu4.u^in fHaoc 

9 íl¡ÜLO. .#MaCcLnwXt'?n¿kxiui.padefy¿Tw tloLfyopíLn Qxnl Qlh MCh. ncJutad 
hi fnty Ti* p ciüLhuluq ¡fn yerno rníquíi U-mpa hlaXcxnu) x'ldaoüs vúl )fen ? $fi/rO lia. Ce pahua &e Caye u% mar, Vníchai qui hopa Ca-n¿Jy¿¿ 
kqt4i 'Oquimottetl/k 'ptfyocpo Jdpcin^rnl(^^¡üikuLd yruth'c —m 


to*kU foalttptLtupt, tort*(¡» (&»***. X&t&tolU'Oiá 

%íht¡UAL huddlfa-iumlq étk ne&rL&Laly Uta %t n¿cd 
Cdút InítútCo Tiouayokín %#?$. xp, % ncnfan. fno Guur^ 
teytyínolíai, kotLTTioJuugoltíta 3rú{¿d¡ín.ú> fnUoyetÍG* t{^ 

tíüL ynn¡£(u¿ea.ttíkí %Qvnnoyuk¿p¿. Jpí&ntád ¿cpaj} 
Ua* fnrwyanÚn.nC ynt&LkocÁíLali¿ntl¿ 'GJudZ tw^hca 

páMmi 7mp¿kfai%te Jttítl%l a .i¿ii$ ) XníQuü&llLpat. 

#g$> tloMc uét tolfim O tic T/w H nthA.íít l íno frá-tíaCo ttnbtqm^ixnd 
ieih.%ifcq.)cfo. yn&rnaÁuíQltfyuítne cát'uÁlxt/inoJduJi 
pa-íntópíía ynb arirrux J)i$ úir¿Cat%k mrtCalk /tuAyé 
<¿ %uu¿ ao¿au% yfimn. mttvó d¿p<x %i$nx¿u¿ tico, %/twic 
Coluuz tocñiiicL, 'Ifiuckoyoííca. UurnccÁípcjLítq yLm.nquL 
Pu> tb Caed {í!¿¡ jnhVoltá fn hcmcma , Jra.couctí¿ ct¡uú¿ yiaá. 
GtCopa f% ame tfiuLoJí ' /iLTní tt¡ dí, J¡ah yt&nttt&úiihC- títpíeáui 
p motta.Ce> fine no i¡a.ív¡ tt¿thít¡in %i Nrf» í ) ftlach ¡tic Wl^? $ v ^ ?&(* p^ ' uianni Jruxixta c¡u Luaí Jn /llaüÁuJ t¿Lt¡Ln£iri ¡fn 
aXCan Cqtu Jnvícpoii to quisque ¡fnÜPScJa^o. ÁuJj/CMatimcJi t¡k 
i¿ a iTuLC/uotí an rritcÁ táiulia~.-H£X CmÍízu y?uc fw yanqui ajujui- 
CnL/ULcu qut Jnic Pjo ¿?iíaJi an rrwK Cal h¿Qut CuCtn ¿a cwmobun i "t 
n&qul Jn an qui QxÁuw¿ qum , Jn ru^apan tuditcpat . Ca\¡oÚ CatinCcL 
hu¿I íetícLpMtícL JÍfUum Luuict¿L Cv/uul huuic üdiuoi Jriu oÁm, 
yfauLci¡ínGD fwílorm Jn^q^ Coii^vmmní^jn^am Oquirno 
kpa^toqulkqiic. Jnífpqy(pp. Cuatí íntíajqucd at¿L¿r¿frutQ£ % ¿tic- 
Vn-ntlh&ynilcd-qiu O qcu huí Caque, Gui Oyuhttaquc yn^tu7nc^ 
/{u¿qc¿L\u¿,tya¿m*kpü%h^ Jtlux %iLnJou^írhi 

Tnanitna. /uu/íu%ín&ÁuiJ¿üzJnPfffi a^iwO(f¡Mi^n¿c9iA^r^ 
puifiLÚx Tntárfqul QinkuJ OvtÁtíciqixt Jn tfqíMmiuuqiAuqiLt^ 
VÍfeq.Xp> OjJi Col butí /Tloncqul hojuk quí On^iurJá JuA#¿q¿i£- 
anqú kídikuctQíJujL. Jnl^c quien tlcihf c . in/.Cc>iU t Jn a-moykxftí¡ln.¿oi 
fno ntqcá %9? JwíÁoú/cjL'pa tuML&pf¿L LLfr&n Cxhua aj^a. &m 
Con Tnó tíílt^íw/ qut % h UjCuÍv Xfo. ^ 

:QuStin$: ÍulxÍc nwcaquil fícan JnDifáh>l(^pujrliixa$quLjntU.o 
ttcin.k.rnacÁ híll ] ¡Uaxíicxh trwlkuíu, juÍl nuil ¡'WplLüpacIu¡i¿w¿ 
TúcTuLqui níc 'twoL&i JnqutrufL íiud artqiúnw 
JtLtxqtún a?np7vjda.mjLCU. %amc/uJuiu ¿ntn^friuquvxliU? mQm 
qui nwjiiíaúx kuiua Jnít?q$ 0&ü¿qu&¡x Jnifru> quituqiM¿ ittnu 
ch tzlu Jjw/i fn ?ii hundí Cáhuil tnechí 'híC** O no CentUlI OnoüT' 
kt piche JH^qiuck TnctUco Úo> blt¡ÍK Jníuk ¿pAn Ma tíap HclCcuiIU 
juud u On-ipcLp* cnxuíi Jn 'no £t?¡lman^¡n uia. CanuCac jtfUu^tíJÍ 
fun ?urdtfyu2 Ift Tno Una luuxtílhtny t ¿ >/, ÉBi m^^mt X3>em°S % anda üxIjjcoM Ganpa vmt cm mofuAot maxlruá 
mjlhuüúmjpánpa ¿tfrUÜ'fl ¿ , tlem tiwá fwLl^Qm. 

puU , Qm 1?c ^cl, /uuiníyec íia, % m tnóntrúlífalnL 

vudi ncqu^ia ufa a/uu. nimaL^iíc rdt^Ccd Carne ní- 
>oU>paL Ccihutl tm&nctetlúi%tonoru>i¿alit{íbnlí'y' 
WhCcntp Opan tihukya., %m*.r% L tírutrr^, Cayea* 

Traillan jru2mptxCítru .üxc Orn^twtUyíU%;f/?iit'^ 
t&tpolo'líi JTÚCcmc^huiuneXÍíoÍHttí Cttn. i^utoc <^¿,k amrw ¡ 

TDcm i \ l deiH£%. U¿ ¡ilLat/, atutíéiüxtlatplii li^itvhm &hm¿nohu 
an Huí niu(u¿¿úliciJucÁ Ca^a jnPtlatvi cuÁ(^mmi}m 
tín /¡¿aun cuntcÁ níaL^paloka^yLcín CktwrjfiLnpkl 
Tlaq^ui^ 7U>UcÁ modaCant^ tóLül TÚi^npaítUa. 
I^U^^nMiA^ ^^Un^Xc^Y^ 
¡uaoíL, ¿hutlruai CariiQtn fuyuw mOAÍtUku^ Jriru& 
Cate Ulpopechúdi Ckqu¿my€vnptíuict Jru^ mcíínq^uc MoX> 
cMcfyqui tfodúc pac Cayo fUcuJxftlJiuui %fflífa¡itaipa7k£h¿&£ 

í^ntíL^íqiitJTik niícAúfyúi tHnQvn tm cIúpafclimí/íhM 
Trít¡ h t/kytCoiíílqqat, unñm. ¡mfiíc ma^q/^L, jnafiu^ut^uai 
fin CjuÍqHoüv^ CaQxñtman ajené ' h*c]iyU^qui.jfiUnuanknfhaJ^ 
i¿auaifih tí 'nubttoilcLye ColtíU¡qtuL iTlatc rwjt^m xí hxti friopá li^ 
hÁjutíifn^hUyüü^CbL^ífL fílcdí¡uuari ?2otb&ptlhwru^.Gd£ceL 
fctna piauÁ üfn7¿Gun í¿Xf>an TwCÍ Jn aiJmf fcCo ÚtbdatLZ 
Piafa ifólcaJujdúxn. ft¿&fa?i¿n?ll(at3t{aAc kdtyth&xJUu. 

wL %. ' J^irrwXiTaQitqLÚ^aJwCsm.^ a&ud 

an ftlitn v¿ íIclCcJum^ Jn nuel hvdO)lir¿dí Cínlúin tí Cate ( fc-hu^nái 
íun Tfiedi uaJjtÁuí¿qa^jnÍL amo ariptidí^^íÍYq^^^uM 
Cac^/pa^slrmhiLCan Jr^Unakuatíl^in Jn$%q>> v* 
!te?#: LtlyCardL^Ca ynHlpocítLoaotoné CwinCbLtuAuiíiOL hiim ■i H 


HOVTL tyyu* Msan S^ciMamrnx % 7» tik&/im¿ ¡km» Tmc&Lf 
tih^.jtúnttetUcoU ¿iáíni¿ a .otáH%J7¡k¿} í >0L filman TüüatC 

É.7H0 U. OtrwyOLCuíítgHJi- Q^tcpa.» tko Ca. tfo-PCeya., Jvotpa.Gon. 

kldUtoÚéyfá tknicuJ tfaúp¿»m¡ia., yntepatjúi?*, 

k&j/z¿cLtíü4uw. CoL&n &W/&£á ,#¿ ¿me TiuM jojana. Üf<i^^a.¡i(okua.rwt.. íuJLn.n otrnolt kuaJpti- ■rxtxaiA 
fnnoyolh Ce-t*^ a. W níno?mqu¿)díj , ymkuítCoPc 
ynoydptkuteie-ml^. i \ v Jíb« $Uajppák /ruimnw rúnút¡Twrnac¿uíí¿i ^M^ulfjacAplli Ccu¡dí 
Tno -rnaclutiob , Ccl (JL7rúkca£ TuSpb táxlo lílía-. jp an yn Cualuytau 
táuAítiLLcilíc, (jbifa?iukteqiúpaCfú?<L> t jnftW7W/c>ttej^¡?(i<Ja)¡í 

* ' i 

ítQtítrneyelL'ticLCídlwi, (MMJ&Ifyín , JnONc?mtla^t/cífíU¡^tAAjx^ 
Y/iíCuntáiliícpac, . 

jq amvmcfajuLuÁ, %iT¿¿huaJ¿, jnthtfuAQ puctian yntb¿noCo'/u6fc 

pi ^Tiíciámfí^Mofu^tí^ 7(in*ÁtMCxhul y £ trio tfiuxn?U7ru$0oiv< 
QKfanyoM^uíMyoLpouuhciuJL 

úpigjjk. (itídqijíuf kopíy^á Jnpa a(f({dtíkwPjw. ÍJU& 

yl njtdtlhulfarii tkhítuÁ Catop* O^'/rv^nüLn^cfii JpTucucíláKc 
tice (fatahutfinedfllauAtí, ^mfnct^lftfciúc^ 
Ocfripadúuz* Qn&nhuÁífru/tL C&Mahuíqficú *(táfoi?i¿mm?utná¿¿ 
'ilion Úlca.%inu> ¿nahua.h. tfaÚunoXt'/Mmtuútá* Ú¿#u 


r> /° 
VI Jlh, 4:MttaterUtkni, Gun nd»^ % . hímanrúr^ %&jlC£c 

?rMfá ? //uéínydvjLCLí¡i?i Gxfr7itcA/>w¡kuíucL f £r/wnCmoUjyuXLLh%it¿^ 
rua-Z ftilctíam. %it&t,?iocp TuJitcLeí ymut^kytAanlíqttifcK XiTied. 
¿¿aíúüiul ¿w?m)?ií?mkj^MuÁ (j&(f~?iUcqjj¿¿h Ohc??w CafuuÍH \7ktá*- 

?^\á¡ tfogotoítía, WJiií?noc/ilk(M¡L ú^ y rf&?x,¿t¡ tápelo/ fr'a hof^ i 

Cffuf¡ínt 

fwqwiétWihtopoqii htdym fian? lümantfítoi. 

*í~ .^ /t» — ' ■» "■ ■■ . — . — 

y& ínlriijjoUAaÍMi CmC. $nwfaM^*MÚTi¿(a, YÁu^n %¿p».fí*ip*L 
Teirruoi, Clic £?yu>C&Aj\ cuc Otfcufi&UjCauA yjwAn cuC¿?Moyt>¡^\ 
h ch* ^clíuajElUiPÍ&i J?2 pteunA yaun Ucpa- tíoJuiíq Qlti frió ¿Á¿pa ty¿¿ 


\j& Ua^íltuaiLauh Y n hhuél?u.X¿í<>íyt// CqlOwx tchuatí frw?wx¿ 
' Co¡¿¡tíüx Üijm¿4/u¿n1Jc#oUtí<)L Yn¿Ut¡tpactfofaj títrUpxl filas 
7n4>¿ÁWtín*í¿u¿nhU¿* %úsc-rrfaCfhC % óyrfy nioifa)c*kyr&faitL 
>y¿ TnÍYÍcun, JtlyeuA a7no7\ÍCm.r.\\Lx^a¿X^^ CobiiUníín*^ 
cfuLi CcuujCan TunúSilp]^ htpcq trwCüAÍüx, YÁucui TÚTTÚ^CcL/uLaiuik 
ynmvcAa. %vu cumo ccGtffpa faCovn fi hutUcyi táUt¿¿p*t h^¿ai 

)£/?!? $: Jiru.rra.ti tcalCcinma. Jntikopíycciixi, J?u£auhuqulttvi¿ qat^Hc 

¡?ctichu¿¿ ^ntíZtchoLct/u íf/w^c/uiJí ¿a/iau^ JtuxIí ¿¡rail /ict/mc • 
yntt6¿HÍx¿<) l, c^yCCoun J¿, Gbnb> o haalt jh^n Mjl&u. U\X¿ /Mití %t {km 

4#j. /ven ti íca } ¡fnJfiMiÁ. (¿m ^o-n tía, t¿tCó¿ clC moKÍryvo ^¿c /<Mvji J^y 
$%kx>l?u)C(jl»+ ynTn^rujL&cfKQiitiícL /uO*^?rUx¿sam^cnCo /CuX^ 
'ttlCi 'lujjiy 7njduA¿i& fúutett, CoJhr\Cm. Oyc^c y ¿¿iía-Coi^C^y^í 
c^níniAy /n m<> rr¿0j¿x &<¡p cuv Trutyúíi Can ¿)0u¿á*aIJ g^Cc- 
y<* /7t míy/u^iü cutÁ ito^yCCojn. ftwJd tierno y¿ y tJfomi && 

Vv nehuai/, /Tiatftc 7rvo(Mh^h Y?i?noh£>fí)C OJttft¿ >fa Ga^waJ^i 
l/n(¿OLÚnú,y ¿no ncm ¿pulíU* 

Gáq¡k^tniorut)¡ OníMÍkíhiíM^ 

tía. fallí, Trwt&Lcíuhiial íucn ¿?mi$ ttcvpo blil7ntl£LCe^iUoLd.CijloC 
hojdmi ítlíqflí JTuXyvuLck Tílüxjl ¿Wf usCCc ma,CaécJu¿a¿f ¡ntxxí 
yjuh TLcutL^iixlLL cUb ÍvuslIíÚi 7knái¡pcLL,hjuu% 7UyolCuílit¿¡tl(k> wmm m ^^ k I ■ J. Mamá ñutid r&míctík %U tíimlfí^ % M0ÍG¿¡t 

Qtíc nwQm ma.Cac fnjmététn Caíu X/qaílfa Caom^^ma- 
qí¿3Ciií¿YTL% arwxrúrultcaxfntLcattCbU, CaQuim^ 
&&<*% ííe tkpoUtílk tíca ¡Tlaxu rnc t^lilx tíf^fc 

ynítixt*^^ tttmklir¿*M mfL 

j-nodu c¡/J¿&Mj{a¡¿¡ Y-nltl¿ttía¿hl jtt^uÍcÁolíij fyíittcLOColíy Caqui 
/d*cuZtií¡? Ck. GürícZcLL ¡TlLCt&Ui ^hw^yiLl¿ijrát?(^io%%^\ y 21 Caí ti & Üa. Q^OU púa M)m AtiQfl, ¡¡¡¡mu £® k¡)¡¿^m yncikj^ú^nííi¿tüítiin dml quimcihJnnoi¿olo GulkuLGic cnarí 
Cantil, (júdpJ^^L^S Carao riuxn, ¡IcJcpf ' ckamJpQjLpa Ctáud 
úqLuthiquíxtí, ^n¿tfítü!tJn y GxÁuJéC^AqLur^ Jrwxqtuá DxCbl' 
QtucCac Inítcchcopa jnifWjol CuLul^tti yíwuih ¿mxqcud fimo, 
quixtítktlatplli Caotírwtfatvltiax &V \,fuieuf YntcrmcticLní 
itat&L&tií Drrái rumpíl 9ackc Om\ Co '&ftaap truc írno tic 
jtu>Cu1h¿ IfnJLoCquLch, PtotfatuxCüí, 0tírn¿tlafiutl¡liu JOíaCam 

^Rajtíil.Í:É^ C P{ düitoLmrat TUn n¿A tUto lt¿cLCfuiaJrwx. Can yc-ú 
trwívdUüc jnkepíxqul Jw quinta ytrwpan CÚlJU>¿ tkn lío -zazúm 
ckíhiuL aquin luctlatíanuí aquín luÁimÍMLu i CaUkuí¿ '¡/núnopí 
hw'hímJiucL, (jjnCú. Urna mcud tí üutn TyuslcIi nsui Cgm 7lon^o(¿ni¿ 
hn ma?u/ /íícfa>Ca% ¡¡mí (¡uitnatifnnefoip cu me íaaiUfy tiín¿ 
yrm-qjuízcái GxAjiOha, Tuthlaíat ffát&Colk'£aJnriar ¿ frañ 

Tdtmii%m flLMntÚLt%.(jXtCpW %íqudl¿pl klm¿g/iL 

Wli?%, Xifaídiaufi dnwxLC¡^ccL } Qmmn$ouíua Qxnjwiquíga- 
Jn TÚ yayo, aerno ¡n man, ynnify¿¡focljk%) molla titaCcl, at 
moXLL mv^ibíllli %3)fa (tyt¿>m¡t motel diikílí Gúxqtunw mm Car. OtimoiCak Cakuel títnlk matea. daCúd^^CatCay^ i nuxü C^yl,%aéM0an Míáfafy Od^nmoTu^oU 
u¡ % rnc niÁut. Capa, no(í¡¿ aoCovn tic t¿auc hw¿ fttnu P¿~ 
quín nucrwiiac JntcncÜaCa. "Üirüxn 0Mú^ qualanZaya 

2- UlWj. £zye tornan fmcf^ fydtwmai %¿Mm CalíílhWfi 
qu*¿ quÚhvlú QnmbXodítta. mcuhti Giocthlfai Tlíaxlrno 

fyiQt fo'tecA táiíloéytL. GiferitCuih'ütk Ldxlteá híím 
^ypteh fian ^/c J Cuíyt tímt}£k'¡w*>2qae. Cc^a/il 

Ql^#41wU¿ ' ftífan IlLlvclTÚ.túdUcpac, THm^ÍiuíÍ 

C{M¿- ampwam. -fllÁá ^Votí-Ca. anfuJnJuM. 

ttyfyuí Jiu-c fyfalb ypar.X'tJi JrUquac an rucÁÁuíC^2q¡LaL% 

<vn ilaXp p't-mti. 

j <t, ; ' * • * . 

c¡pat h rrut) a.naj^tM.iuuL Cf-nCa. tímlti !ri&fuúi iííq que. auA- 
jnc0£cak Cayctfnx!ilrn!$lvuíC*2íjM<.- jt&, flanco, jturúm. \ A» i \ 


i6m ftlzcad too qutJi tfan tc¡jL¿l pía, Gtq¿úm¿(kycéLoi ? % (LrmCac 
Wictlan rííítna GiníuxL cttmo yufyínCo típouhqiM-n %$ ay^fluíc 
fie mi¿&$klí¿ íníGlkoíífi aycfqmitCalaqa^ topan t ay¿yauttc 
CoLquvi //tifa o^oqylí hica^LU^. kmacA Huí Auifxí 'caqui jno^ioL 
cfjulcJi Túrrút/JkuU huJfuÁqLu íucJufwu^ flkxu (xllfnlntlcLCóPii, 
üxd arw¡ Camino &l Jructílpífiwi Cocmiíquínhn Lcupítía/¿^JL 
Jr¿l quac i tan rnukaii&qLuhut í^pan ¿mluCÍ tírw Vn hdaloca. 
uh JjiÜjCI Ca,q¿úniqaa¿ Ompatátfn^ ynan?nt3ntm^í^uacccn 

máhk ______„ 

)?]kpd-J.Jf OrrwcfuuL Pru>(fafrnláJwál¿c ^nr¿\vum(^ontlt\dciao^ 
nuaiu mcwCQxn aquínnicApcUtkuq focmMÍfyínt^cwgc/t/lw- 
7fcctMpli¿riz • Guipa étrrwtytíco. 'ftUniúm tiocpan xímo nvárífi 
TWyJncuríriAdmpeuUiá JntíwcvrijMlfa ftUUxnxs tínt- 
(íi 7?u>CcLhuili¡ JrákÁ(hü>¡¡>-6L }to¿ únak qatck üpíkJucaffMÉ. JnÜx 
thüiUCcU Gmuxmch qLU¿¿ÁpaJ¡ mUft^ /i\j*Orru>d¡Mñ óno&Lz. 
' "(wuitttit Jn'nífiuilCíri^rttlatU ¿b LLa?itMate^<#rátáLi^.& 
r£n.lL á iÍL£odL 

ünfyd. -jfcfbicb itlacníkual t¡trit fimí 'cmCatíruuJi tíxwütlha fnhn&piel Píicat 
CtL 1 ftfopcjipQ. ?¿ch> (si, J7iaxca.n KóJíípa Drú nít¡ dnairic tíaj^Jn 
íyiqukk qLUx'úí^at¡Í ^fafiliaU Cafo^l^ 
SSP**S.C.t!Uto, Co-ri ithuad otirnücCbyan L¿ % maiD time Wf, 
«M ■™ ■■■ ■■■■ y ti rmit. ttarL íl qua. ru íüjíjvt, itatlcu&l ¿ol úhc mo ito ¿taya Jn rnaneí 
ajCCan nnuk 7n£iuh-£a.%aJz¿¿¿a, aimo icftmcp£LútÁiu^ Gty¿Ot?2q 
mo tía^en ttqtuUli , % t?q$> VnL OmpcL ííkuíty fnCvití?¿hm¿ 
dan* Qin tnítfCoyan 'tiLtdcfuhua % moyo lía ¡Tía nema aLultVL 
fpílqtt'ca fltfcncLfnaCac %itn b'rm m£L/¡fa¿Kti¡2 cu fwud ¿nwpodsL 
Lug Gxytomrnítj nahuaítCo, Jniuyno Aw^l, ümCatfo 'ftornvpi 
p0»n¿cÁoüí{¿uÁ )7i£>pojip£L hídcLfiGoya CoLoimowkyUÍ '/&¿¿*¿c \ 
Cpliruahqid fnopcúi IftockíluuL O Un^tíakaLÍjilhtunilÚ.l^k^Y^ J)VA¡i¡c4^ fkAgiltfni ttlapnnton totlanTtenafMüt Xt'moitffc %ma. ¿ 
nd cu rno rw^a^ tínmfMteíífy , ma^vn. ntüm xlntd mo)<oluLií 
líqvl Qtanca r^mmáíXnüfoy^ 

; Ct> yn$?9$ fu>ammít¡Ltu ftlaLdxLrnoUlx, ^nédmlítá ttopaaip* 

¿vi %n¿i¿¿?ri¿&Áaa-¿%, filoLno pan Xírncttáífi l ú fntttwUpLXCoL 
A¡tn t¿a,hm.X¿nuk /nólkullí ' CuÍ£pviLKuaJL JnytmtíxHlcfdkuai 
\t¿ ynCa. CemCk nwd Qpxíuuddú&dnjCe GzyeÁuad yntLlfttpcudt 

Oruíchí/XtnaiUCh,cáo^On^yxpoy(^ yníConinokpixíwLfníia. 

*(a,CcLtica. ífiílvíí 
P . p , Ux^tsu-ma¡ ded Ca fado, t¿£t¿£iCc /wa rae Jicmo mo twttwlc Vn- 
r^^^uíxhlitU, £tÁud XÍc&l£¡><¿ 1n fryfilpeliuÁqul, y n ? m 
w¿(^Lniui ^mtl¿fip$¡kÁUUa t yn^ldí B JéfiLihéri 

mlnxinilqtAl^nikcÁCopcL %Á <pi#u>fot ^ ttUCalhul^utlfmyt 

ynJuntíal nnurni^ií^ qulmctiaoCoí TwíJdíícLySi hítruLúxU. 

* H 1 ' 1 ' i i - K qul inLChdrL^nLo yn tonant¡ínú . v&Lsta }7U>yol Cul^cl qaiJu 

^JruVol íkttaCoUúitjln y» tíP.Cmfifi quic/uhuA fnr¡zyoli£qiupcL~ 
CnoLjtá %úhC£L cubdtCoTit^idmJun yntU. únu> ÜLinfa na,¡w 
citiquuL VninuiCepa itrnlc tíuru ÜatUCou /liman ¿fiuLtnopúty 
ÚtjínokuLCL Yr$0S ynfuÁ ftuftftua* JriLpexn&?°£Dan£tUt>^ 
qutn fritLcÁ kutt yt hjLuuihírt c íutn mccJi ct m¿ c^ut ín ¿L^cu^ue 
y^Cnefa dúpahuaüt TuLmíU¡dí Jpcm tmtdLmXüoL Qxy^kuk 
tírt <{u¿ rn*<C»$qui. YriÜkuÍL^.CrFiC.rutrdlíitá'^ 
M mli m. O^cliAumitn Gfpí m& 9C & i h ¿t4p& Aula ¿nkwadúw. 
O tttíoLTunpülo Cxytrurr¿t¡tlalQihAua.%k'?rtpM 
ixc pac ayo qutc timo fncLquxx h% 

HaPitiak CeqwJn^d. DiiCanmocakmi fc^/W 
Ckúts tdxpan 7u$i* yníxap fátpt¿fy^ 

WAaJad.& M cirigi/tttnt, Mangcltfru , M angelan Tnmlt¡ no 
ru>&lUnt>JkyL*iiu % íntinlxkloloffuianyntinütfj 

C¿LTi, Canpa yr¿LcrJ.ct$ ¿Xquln y cían Ki£ui&c¡i¿&uh.Gjxyí 
cvTrw-luiukpínaiJiit Jn ntqauÁ upittntnd tLk doLColÚCa, 
AuÁ ínycqtJxn Huallt y¿dl¿ ftktL^ii fúíCottáfoík' Orí 
klpCpc&tH&yoi J tul PiúStTwnotyayot. /}uhQzhn4>?ii}iuaM, 

íuulC 
■ - =_ 


^&Ouxhnznu. (InaihMid éjidrnofamlakiudtiUL 
qM¿ Qnícüxc Jpcun.t¡ínCQ 7mcM.ua. %¿uifCL CaluuJ hdecjnu. 

% ?u%Cafét¡¿ ¿ tMb!i¡ Qsi Ccl } kyolfjlmoL GJwihú.tL %¿¿ 
OkÁ rmmrwc&íU&fcL M¿chkcÁúzYn¿¿é¿hl^ri YntáiÜL. 
nuy€MíCL¡¿ín ¿ü£í? OtilüdcLfolelfycfaujoL "¿Ce Cctnw üpLaíkoitL. 

JULl toyollapa.c/iíh4¿ a£> Canw twlLÁuw: aquíhómí^ 
mol hAuUi¡ín<> ]fn¿uA quiní Can. tiíuh !neIkuílt'\í?wLu^ 
ctc& Can i%tícLC&titytú¿teu /VuuJ. iqacLL Uc h£ÍHC&2 ty&ffl. 2 Jm.fi ?U> tuUp itu^uiL q^?un.fuA*^ty )7U?thp0Lolh'hirur<~ 
Gx 7Yu, hit ixitfo (JL inÜ^C fyiicA ftiCnn htíccn hwl luÁ U^inoa» 
CpUuu/ yití kut Cachua M-á-H faxíam. 

\jHti hn . # j /la Camonan rmcn ?ló yaaia ru, wi Cacg tatauL jn O riuca-C 
tUtolti &u)rvuÁ ¡twÜuxÜa, Jn tía. c¿> í&pbcGiipntá'' <¡$ mi hxl 
Lia. UfaCoLkJdBLOCoU¡%¿ pa n thtckthuoL y^fLfcu/. 

aun Jnaj^CoMíL^toqi^nioc. nluJ(ití¥niL.(^{ttou>h i QmCol, 
í<m¿7KAuAét JnoquXrn*) tn&Gukuu. Gtúmpaya^7'n?yucíáL 
j-híquiat }7lL^u¿q ¿Lha£l pío frwc ^ju^Cit^ y?ú¿uúhvBL (&$£ 
tícLÚblftOL Oqjjilu.rüLpttpcLch)*JiitU 
(juita haaííah? J<x> quiñón íiU 7¿P m cjjlaa. G> 0>pa í)0 aCMa 
quíCa^rwiCL TtloyolfíMivi Co^ujl¡uáa£&Utulwíí C^v^njJhMMS^ 
ixn YcLríÍTUjru JuA ¿fluín ?yui CLiivuuLpo Jntt a/Á^kuiüLÜ 
ntJHÍ, Jn 9Wuianlt /til. thqjia . qatywn fmlíííf. Tflónim Gtymna/npztd fyl/uu.ty¿n*)hf¿en OtuIUiaÍIol .JiuLta. 

jVjrar&$; ww(facatetáióú>té%M aXCít 

JMí/ollofiacJuJid , ai Tno ftwntfyÁ OL^uínfíc f&%m¿qucAji 

hAAJ^ií UolCoM OCatCa (&n-7iím1íápowtíaj7u¿ 

i fiTU W i ■ i 


'rúe cLttia quAjí tintrní íáu hijac ffíanjuzl XimcQ CaUcan ffr^ _ 
Ynj&TÚcLr^yJficiujL amo pan Mo (Ju ' kuuxj¡ ColÁu*] ' ytfimxtt 'f/¡ 
?w%Lá?ltft¿¿, Qm.üx buk mo njLtdLcA/ruAtiriJLML Q*¿p~ q^LndCaí 
fíh'rmru ynkyoUcLjnbAnirruL JnLümpDL c üu fu¿ü^Jn7nk¡tí: 
yníc anu ¿fy*&n Tn&fiuui ¿mr/iodcipomiviqi^t^ ffiaJtue/¿p¿inX'¿ 

yrw tía bo l&ífy chuz íxwn ma-rUcon yaul&pafyínto Jn HTqrXo. — 

- ■ ¿¿ - J ÍMÚí'é uk JÜdukaaifií(íníiaant Yn^Jquí muiuiftmÁm. VflaL¿} 

UlftiquJ illaüúrkUa, Ofá^&távJi UlíCan Jn CtmapíllíiS?' 
'fliifUy %u feÁuafyín a-nmopanTrníMf^í^ /^i^nylÁuaifm 
fiv mnÁ fno p&í¡ ¿tul amo am pi¿J T/wCcikuL% Jnqu^x 
quüik Caiultf, JpjCan cvnlleJnq $u¿ wutiepac C*ye hu*¡¿tn hit 
Mp*GmC- knmofmt pltnuJ^ fafanfinfc fnítizCbQrtíe icant, 9 WpafuiAMi^ an moróme ^ nCo tforfínetit In anfíaccic/po 
potAtí . 

Jt— ~ ___ — __— — ~ r -L- - 

YíCOO . $ Jduq §tSta. iLi mofan ¡¡íná> hoc/úk^ tLCoctlt tf¿k> 

f¿fúukfrku¿?} ?>Íaj£¿H¿¡> 9yiolkiju.il iíuCa ynuJ.^i¿7n 

J?uc puf/ -ftf CaMÍ u? J£> u> ¡UAW t J}V> feLUn fám fí*fo 

yilkd Tml jtó YfJtfntb Yv^ffi 

yHqjndfc /lía Col móXttno mam hfap Jrijuuhyíú ccn rmÁífob ~ 
J9U> tfuzdtía-n fctí CufchÁuü) %i Tníctáw Ce Iwm Gx&tÁ 
ne$ úu¿b¿<a % ! /ywLfifJ?uai7i 7ú?u?m í túdfy* lc rud 

CuaíyctlccL, OtuccMíJ ' yn7L07i¿}M-ü¿í/iíy' J^í^n. 
O ní runOt % 'Tu nJLtfü hudy ^n ru>yolpóUui fe /u£¿*f>+ 

TYvuTut Óruttú&llay* „ cuc ckpxto*í¿&fc 6n¿L7U> ülmí¿ 
a,y^ni^fhJ^ Mínafitítr 

yt yuÁjfJL cun md /?u>tfilí& cxpJf^P^xÁ nu> fu fon r ■■ . ' 


¿ZutAtátm kÁ¿¿A¿x&ntj7i¿2 /nTtictíffl&nmtf fnícciy/u¿y¿ili 
'fctfiíj/a&l \ Cornac ¡?¿m/mw¿2L§iíi¿% %U?m¿}t'anit¿!xfk ñf® A W ' t®pVtí¡ií$ JCS0) án fricfan TmcÁíhua hofí/$t?u9?Jbfa¿ 

tíaíA- ~n V7)ídwn¡¡incbf^ ayo faic M'é&du¡vfflí&. j/ÁMUh ayt>frjuU.% 

te fyuq ÍC7na¿k ftlu Au/1 íW¿ ó?ucA pAwUfí 0uiafuf^ 

07ru>Cu£f ncjflüutdtfh tt&ju-XteC ftáfisuiáxuA, ¿tt/tuél. 
luía GjuOfrn Oni^ú^ üJi^^njtTmcL f j¡ft UJnlíüstfuitó 

fntc tírutch jnoiHUa C^7ÚC£tflit-aYnni%on^ : fc^> 

Ü>píxqií$l JhaoOjm yton¿cüu jn mo twícujú^ ^n^k-jnaniduh 
tí fyutAx Utnop^íck^t o&mo fMrmGJuMÚ iruM^trii^rJi 

túdQxhuCL Hry2phíi d nÍA mm ■M 


! 

TncKajti ■huA^ Y^U-W^GJU. Yfi&mC fr7l4u¿U¿tii' (¿n ?i*m»nl«tfa 

TKcrwiu tí/jfr.r^r^kJLn^^ I/La^ ^¿/ sL:Ji .L/, 
ushuu fa wicmn /teJeU?ul£(á', Uto.&rifc&y&n h TnéLcú 
'hnaq^tui fojtyrfa. fajkulytnfuuÚMM %&fmtL faifa : 

imÁtjínt JVatüluícLh mt¡hfM¿¡L¡íál¿tí aciíDpa.Qtkpanfiái 
$fo 4m¿mi ütUpan 0ntLmkkua/¿ Jn kpq fí^pu.n tü %iu úmpta 
(¡uní Cae fUípká^J^tftá^a^Co. 

[Manqui íhcMnik í/Stié kp^/úk ^g^^Wi 

%c^ruí U^ufuM. ktpuik tfa.nuUcoll¿$i* V am> fotntf. 

fíma-ma, 1 

y — )1\C mdjui üq {ín Dcack lc ¿fyÁ ftw tía tjct úulfíl^ fti$q$ /ncn nCmc i $.jííOÚoLC<cfait¡tni. ho^/tnc&hwl¿nilm.k % mafuÁ ? fL fút. 
Cztf, ¡HaniokícÁihuci. 'fyaüw llipanpa m h Hcdíud tttíüxnfnfc 

dfcJitiiCturic Xtnod IrnaCciCÍCan Jh cvnynitídCfuíuud t¡lt¡ínluieu^ 

jcLnp<tt¡inco %fr Jtla/ycintM 'hu >Patifu¿.a '¿¡m &nú¿yint 
y yo ¿anual tía % rw <j¡u¿Ji tUn ytUniml Co finad. ftlcLnlútn 

lÚy /n?wYotCíuJq, ftlafujüUih Ci^mCan GLnGiéuulyt mcÁfeas, 
■fa^^r¿c4tatj^¿ CanO/¿L í'flrua ynntót'u fiahucLÍ¿¿íjin t iU(¡optlít fmtuCxn Xi 
%me ft&t ■hLyxuÁ > tic ru> támuh'Jmíjm M mo y ó l Cul& §íti&¡r mi 

i 


— — — I 

UüpiK^M, 'IkhiiyJuiatpL Inaoí tíáíoLim$W flk¿ajLa($u¡, 

ntffrá. % myskx % m CVM.7W, Maú&io h J c¿x&j)k %£* 


r\ wH Vn no qauk ttati fcCu¿0< ii'wjntCofjujiTf jhUciúxyn* Jtfuxa. dConmqiL 
fáyqulti faaíycúC* VnotízJtxCe¿. q i ¿ 

)pLX(¡ul$/(íaXLc% ¡uialnjrimomLyal Q¿M1li fbtbco fdt¿nt.CxL¡uid 
1 y t?ví fiu¿ Ca (uta CiuX íuul Tní*i qt-uih pafa luMt^nrrtLtUr^ 
Cohxual fhaXinidi TUui fyuUL ^ntíÚcuÁlí\AAA^u)urS 

) f nOqmc tinta [ulcl. Jn it¿>p¡Xqi¿, /UiüJqtuífá í dan? M/2 y ¿2$ tflxquim jiltaxlxuÁ tonqu£l¿ 'ftlaCctmo XimotíapoUn IfrúLÚmo^í 
Cüí¿i CMpa¡uxa!¿¿tíCa. Cahcltiv fría QÁiq brutea fuu¿¿Ur¿ Jn i& 
[Tícl Ca. n io Xlpw Cet&zhcwL 

C(¡ul rüLTUpíi pacho, Vecc¡¡/LÍ%apeuÁ0^ %¿^üfa£a/¿mp 
Jlí ]iriú enfrw fiuti} ynittáfkiri 7fiaCa?ru>X¿rno üiyhuih '/;■;.' iüúdÁ ¡y 1 tí me ü/rttün táüiuíIdHc j?i a m ííc ftu> non w uua jn 
CuCtiGLtfrí Can 1/e ' huatf ftcndh <afntíoLCak¿cUtí t LaÁaj, 
O mí* tíapo Mt{* ÜlUÍ 7lfdt¡ hÁUq % ónifaüir; j&Q ¡ 

1UÍk> <¡/úíi¿ ^kM tac Gl Lufa . • p iiz.&k-&Íjtí Cmdotíí W0 ■■ 


m#m. 'ftfa&t»hi.ÍáMynsLm O tíc ndtouu 'ilnL^aalcL 
O n m¡¿¡ ¡i mu. aya. , 

te&Xqiá 'Qmníyad GmCanmí Oúíw Cauk añud 

r¿7>wnutUid, TkcíiT^a-hJi ítihwiíot Mcy L 'úútí$¿uk 
j-níc unwkpol¿Lí i Jn.,xnlman batú-na*.' 'fcíáw Cok llk. n Lia? cf.M weixá trio Cuítbítá& nodaCc mt-fuxomífh. Cúínilt. fiwitícquLXtíí¿íqai Jnmcéun Cbfaudí CaCejua 
Ldtid.inaiMiíci, íLiicyeytUÚir, a^hu/i^ Hcty¿x ¿%. j V 

) /naycu¿i Mi ynjxfi mzíuantín (M^cíouCalkí^iím^ 
' '1/ * / j ' / fkíkum i*mum naluiac clauca. mMk)i\¡o. Tic ma hjAji¡o y ¡Uruuxtt /lloc/uríaM' 
TicA fna¡u¿i itl&L Qm an mi liuaniín oLrrio avrmli hvLrm . % 

ÚXq¿.fcJkx'nah %uá$ '(¿Can %?wq^^t. <m^M0^u¿%L 
foictám Chimad* Ck§hCu 10 ?tiihtb. ftlíMa¿d¿ci tfotncp % 
CuxJi Cu yínetk <Zuexh Tricólo Can, oiCo ú íud/uw, Gx£w Ot Tíui 
<j¡jUvÁ : PxbotírJLm')n m^f L p^- 

tm° é ftkxihuxl qú\üx£**i '¡be nlntxú.wi X¿WA p*k , ,J ?; * ¿ 
WfílZ'M ÜitiLQmtiúitt /}laf¿cquccÁ fnaJilo üvt LaZolíft ;.-,. ¡te dUñnLtm Q^votuj^ wu 

tíniíkon fíícújafuátfujL ftima/p- JC*7nax. ti tía mía fma ¿ :. : 
Tu. UrfifCA,. ftüifii froem Üw^ $0ík¿ , Mi m ÍMXqMMÚuta ,án dtanOmoMJi. ^é^4%#>4j ticen Cokuad, ypí/fiuuÁt&ritfrffítí \--. . ck'hm GddumJh^imnlHaqLa jK&iOLkrnátyucuJL ; 
ft> yntlatíü¡[inalqtti, tvpmOm}d¿Jt (faím¿%u^ n //é¿ 

PM¿ f&Ccqtu /r¿¿>¿/uíánuya/iua¿i, %m (htoac ftufr%i ■ ¿¿¿ t lXij¿a.$J$zfap$hua Lamí ftlaütnio ípan oa XtmotñauÁtíiA 
jn OAiTribhAtímyo itUjLtpjn Ttt&npéLXu fru>tátÁuÁ fiüílunj^Cc 

y filia Yn Tna-rJifncL yruUckiÁ Ccd¡tn 9c¿%. Ca]f¿c ¡ludnlc M*J¿ 
'Jfn &7Lqaík- hthua, CclQ¡ui yic Tw^mpuJiÜx 7n an móflatela 
iTüónumc^ii Ynti&n aheÁuniÁci fkttafr f>Uhunm PiaJjxnhoG. 
£¿ íc^í/m^kua/^ Maxim $tfUI¡&nyfí/m^^ J7l¿Lnu>MpA CímlCuc hpanpu tic* tic M tUi&JL tify fn%$ 
¿i/fiue. % ¡tyo lia* h Oini picun fin . 

)}n qutn¿n fmtlcfó pahua ¡¿¿tic* tic l*tla%G>ltíUÍ(]cLC l JnL 
GÍkoi^ioS JTlaúmlüi^intU fchftU*j(UiA¿Ca#i %rrúkyoí 
chlCoJuutU^m JnüLÍoCcpj¿cÁ (iduAtítitUJmj fué tícá iicpi 
HflxxQsLOiw tiitd mtlCal'uÁlíQ 

OlQCijláM A'oéufflkwLiuix fílaúxriwYiw^ fnoLuíuuí- 

Jnan%íuti)kua. YnaMc Ttéunl7uuJi{I(k.puAeui ém%ktexíifr 

kniti Jntinünttl ?lcicnfin¿Áua$ ftlalwd%<l*/Á a*r 
uhL0nU(tÍo¿qa¿ frícLCarno \ctntioL hÁut¡ ¿X(¿uqtíi\ Cá-'/n&jmtíi 

n iquírrtQLify (fluSL j híuaü> íTlaÁmq 'tlxftlfyln in % , 
]i$u>¿$ó jfruan yntuúm ax rrwrunfctn Jnítoyotiíd O 
YrVLch Jiio Cénti&Uu jnfoVufrnbln o fy^kSia 

jkpítiak Pkiíaltf h?&¿$¿. kmaclití} - 

'pixquS tuLhuti Xante c&Gulítiüín ,}lóúc? üiikaanc Lxytanq&iyruilt 
1/niaiac frío h Col ¥r%nixJu¿2 XiruuktU CclÍuu&Í xj 2 $*&&&- 
&nfu¿xti* ixn^uítáíptptrua, dL&pa¿aJ2iji¿,y¿6mJtytJád 
y¡vumtYfi¿^Lia¿ VtúioCkdaJL %yc?yúya.hu¿ü¿¿í ±¿z*. ■ -- 1 ^ ~- - ■■ ■■ i 

! -ü 
¡zapan X<-'W¿/, <luLta¿ n*fy¿ ftepafan t&htuColi^auA 
yrun ^¿uje^riWíMjiw J/Lattc QjmÍl ' XírutcA 

tfí ftUc tioutx, %l>yvoíÜL^(íÍia^ % dité a¿áCcUjxMru>yu¿^ 
qpí úcyotíCoL /HccAcpcuiu^ Ymbtch Ynkaníma Gamo ■ 
Cmitli- GbrtpoukiÁ YrLaq/Lwl itatn^truq/Lul^tiJL ¿72ÍÍC0Á 
dfi/ywyoíh (Mi?rU)t£cuL ' n&$ujfyM.li¿ Cajr^chÍfr£LJWf*rw£- 
■jj¿ fnmtáíüm Yrw^anymn f XimiU¿kn útctnmoiaÁ 
C&, YrLÉ,moipxJ(¿XinaÁ!ÍL Vn^rrlkc qLubéoOicJ/zééc 
^iMu>Lof{. %áJlíu) nui^ia. YttÍcízp rrwh un&rnxctta mtil 
y{Apcun flai(u£o¡U /fuá i/nic a nwXlai tr^¿{/^]nafl7wyo 
ua an W ¿huiría. t(at(a. ¿hlh'at Mcti&p/Í ¡Tlodipa ÚüwJUJl 

P¿^ ■ 

ftátáAcop*, ame, /Jní^uL^cÁ^-í^yoíéeít &n$iA¿nu> 

<rrux.¿lf-íAU2 ípXst ¥n rdiOjb OfáuttfUl %1$?Ca¡¿JeMx¿. frío 

Quinta p%&Mi^ic( ¡ i&- /n^itíhnAÁj^Tm^oktfn j??1í?Uju£ 1$%uá 
Onian pi¿?m>iá)d¿í¿$ Yn&jOí^CL¿altjíntíí, jnkocLftityat H% 
Cail t yneXCan %eai&nwifijQ^ \ a,n$M- an C{i¿ uq cujul Jfu {aCg JttíaicÁ M^ín Jtl 

¡P.JíJliXp. Jluk vyl cLQm.n~a t>w yfAqiAdfahu&2 Co-M JtiM 
tt^ fyA rru> ihaiQj^i Jtu itUi cl/\i ¡wux u ^i n- Jn ¡Í . auo % J?Jc 
qul mo kl chi fiul Uq qui Tyiü tia-Xi&l hlALttdiL Jri ale tía. mo¿ 

rwuoLh&rL /YLxd iwuiCcUiCot* a , Jtó ^)to1^xf¿l U Uóxn ^Xu yno no 
OuliC&h JhtftCLJuatfi JuchuA an tilo pampa <Lu-hu&lmii 

jTlocÁipa Jfoam AnMn¿i(j^. í/níthyt Chltib Ca^ihírM 
Guo&k, Querían ¡Tk^Á tíJCoü^^ 

til Ccon O tic rno itru, Aiafrf i'*^ GxJht&L frute BkcÁ tíc^wi 
cfAAS. cul h^/Lvd üvhuaq tfyAü, Vkol c£LULxquícl¡. CaJauúd Í&cJímx, 
}VLr*uJil¿¡ MífttAMiiüí Tú. Cmitlal trcpac §jBute/wul):¿>¿!i t¿X 

Co iian Jn tl£L t t¿tt&* Col (íco. íxl /un boi£"¿qüt. /n(xQfi¿odi.tno 
tíiCo ftlciliAMt tlCLiviijLn Gt /no tupía, jntl&itc ÜGaUítía ¿SCLTl fV ; fió úa-Cp píí JuM^ MOv_ . %k&o -É-^. / 

..■si tiMpk Cala 4uij hopfrqiií QmiOi. 

avtaynüt hvMyéuk afi^olu, ^ctLL'On Xo'&n 

uapL^cujyj 


'tiaáojJfJ^Pmoc/uuli OnoQui^nALtliltic %DÍrL(biCcc 
tftnamauÁ tíüm Jnrructíantáifpfiua\¡ím t flímaruwac%lyo 
m¿ JnaXCan aquín hepantíatvj. ¿iquin híctiatitlíi áquíh 
rUÁpak/iuí^Luiih Jm huí Copa. 7nru>?utoíirulíi ftf qoinrí 
fio fila (¡Lilxúi JmkJiCopa JntructLn Cali/. 

CxLud tktj)C/?hncmia Jn ate OÚtruqCall Otrut¡kquLpack 
huay* ynnwifááL&ÍYnmant/ tímauk Ca^h áíai¿¿ f Ímo 
fcdUhú. aXQmiítmthuOutqui Lxdyüxm^íUtrubé.^ 
Le íntüatítcCaJí [uSÍÜ %ayanw LdCauhtiúx %c 
Otontatcayaya ínnuctían JlCucI k'qulhfiua dnúxkml 
uhh, % ) rmctfaplmlí^ t títnx>hlínlcL. 

J'hnwLinj^l, acmotnrm TnaXOm ^ííiauÁ€^c^/l^c^^. 

nw nifo/iualy //¿c ntiu^Cupa/wu^ ínalc ¿Ji^LunnuXífnúr %¿c %■ 
tLcLox Jn lírno tna¿ci a Ce }no Jupa Otípütui c¡t¿a-. InédU^ca a$t 
¿mi hcjLU^ttxkufr&ik. Jh.%cL¿rdfL Ütntói/ia&lpCL Ctiiitnua. J?iau ~ 
UXódlt Oilirwyol CuLítaycL jnlpa7iScuiMl<¿ííalWiUK., (¿iriCiíutU- 

Cclpan OtitioJjdliinuiCa-, mQknwtXLaím* aCcCamt í 

Vfitij-r!. io¿utíi^LU¡'-- ^ =ss=t=¡ • i* 

ÚUU. _L j3, *- yeco' ¡¿CaJu^ W f W4 ^¡4 Ut*Up* %¿n ptyj/Cul 
m ^^UjÍQilm yntkmlaakü^o'lííaOmoaníaJú J» ^nuctkn dan^ frácatn* an nAmnát Ox(t«A, 
^cUh'aríi, áCccátn* Múm mmmoc Onuh mcáxí^ 
^tfiM ¿InmtLctníüi o^/twkilAjQLJwiliíhax^aníkdí^i 
XumÍ<¡o¿ ífátkCotáü»., Oam mÁ- W córrale q M . y poníale 
<fti4yeí¿Qt Oru.myolüAÍg QmOnLuuum rnaMcL'%n¿>nt?dú¿ 
tí^Jí/.kútnoám CriotUkaiMltíc 7nm.iL(lnklckLutIi 
ííliiíartu, únítkúLÜm pf/tpc. Jna/Küai ha huían tktLínm 
liedlo, aquainJípalmái. flcan^fíí^nt TLofin^íntUc^J 
%¿w,Gm ¡uxdCníhé ¿ tu, CudÁnik Piafa LácA h¿mít¡L ; 
rwMÜ ' tHaiHÚOLtííccpaa Xíítwtuxlhym fykpíbín nÚtád 

/wL..?. íf . ;./ .. .11- ,h I, Lm}w¿¡ Jn 'nLi¿ tíi. hnpa nlchc&njwCQJ^ InCcLaünmqm yrltüdUti 

Utl. tin iHaUfiéiCa XiLhalcnúui ymx,^tít fn rwpad ÓCüfiG¿ 
ll'a/h'cpac ruCari IpanpúL tiuAóCaiirtf.niL Lcn CclPmIiIIoló&I 
tía.yruXquxÁlldolí^ QwtkO>y<2 

OrtiAD fcp¿ y¿ ¡u¿ tíatla. CpLú Ca. . 

méméé Ao angelito foxCamo hopanpci XitriocíioquiH Camelia 
fume ciMOníntlhCaí yrrnwtfatettjU CanvJkCoyantní 
tLnOrúrwttpcXiíuÁ tfetlaCoUíoi Culx íuiel achid Hz 
íhn¡^{¿motiait>lí^ fie anQjtlf¡íwL &faiCá.tetnarn*uk¿CcLr.. 
Inmolan feñ%n^ ^y%/^3&^^^5U. 
loCaPíaü^nwOnitldC^Urd '!f n ál&pat ynOtnOnÁ Jm^o^ 
h rmnw¡tiaz fapanpa frk>:nia 7u.patLor^ti'Múx% ¿ íip¿i2u. 
Mpoátfná' Uku¿pLiU& cintra tHíoLtU &?M¿ J nfoOd¿&Lu£L? ^^hCoCcpc^oLia vyuinndtut^^. 
H^Ln tu.iu.pil tipia. Ynlc a^w^uíro¿^ %lk0^^ljfj¿ 
Hispan VntcyolCuílíCauh, UÁaanitn tí^ummll^ 
Ch¿% ctmohud t¿piruztiÁh J %t'¿j?iei^ ftdh '¿¡¿ <&*&. o c * M Mi \-£> Ai I 

¡"í'í p Can 0¿(ccc J n QuvÉaiL Colpan DiíCoá nuttírwi Gl i C:J¿fuuíoMJyJ¡íoaTi0t¡ín£. }j¡a}iLrrut¡ mnaíw^k^li^tmd. 

QJumL tívepitL Jn fuma, ajbtfuíx. ftífyúMtq %utádb mak¿¡ 
y&ycLLhfyfo %$?Gut>ji¿uiXb. Gk- .ffófluSi ?kcÁ2e>n<L-z 


7%ii%ua Itfitítí) Gtyeícbi mayan Ycclpvxl rrui¡tkú*.fl 
¡im. Jn nuctLn. kqaa.ru. iuSifa Jn-úmpa GfnC % f¿teruL<o% 
ÜtiiüL WÍI¡ ninpolrty^.]ruX qrnck iin OmpaCa-k tíatí* 
üxitLcio Jn amviík Uní Jmac D¿yrw Cauk üxn fr¿XÚ> 
1&n íázIÁ.Coih J CsL óti($M.n TIülíticl^Mú %rM*.mmas~ 
flak ^ncuycCan Ckftí Cvn man yon óm/míjTtcthmUk 

Vn Ókmjtm túlHtilt&YCL Jn hrum hínSankt. ya&cCx ún 


o tul Haájl) /j^UcLycL OnufrALÍh íkáolvol- ou-p & nía 'm^laJyuüu. 
Yyw fauilct xiruxÁ nwtíalCcL.}vouh úunl^tAO^ twtuuui tí 

nokuian Jnk Jiítáitát> '¡l¿tü<niUu*, ¿jl^LfriacOC.yi? %i. 
rhÍLÍiou¡vCaÉa>, Tud ^naycLkuJiUkujt rlfftij.OntccMuÁCte 

rudU a¿ku¿L n¿n#?YULfy¿?cilj nm mtChlru^q, f&nnu) 
cJukuuui Tfia^cuÁ M^n¿ $c¿0¿ ticJiAioc %z¿Xp&lcu<íüx 
Tumcfo. (kak,0r¿jmú*U- üat¿K noyollo t fiííÁhÁC^ 

ftWÜní. ttitUyo/u¿i % Ornpa% )TiííÚüi TttakuilwkcÁ 
*hokJi y¿fvuaí Tnl^cOAi^Can. Jn?t¿áin /¡nnwrjo^iírui 
q/xm Y[0(mnjL7rú 7n(Ju.Conktl k,rmcticLn¿tí¿t¿zú>k l jnanu> 
UoíUcJvualíicL YkdCu&p* Jnítií^aCol }%oMaí fuÁyi%i 
rúyolb Csxju) yuÁftu jp¿m }yu>éllut&i Ji)'c>quu. hit r iwÜiuk> ¿ 
y?T¿t¿i(o MdtcujXtiüttfrí % libado JtíuzS). j tic dn Tnsof^ 
tnUtáin íáiyo huafcuí ^^^¿ii/jA^^^^/^^/-^ 

yifíl? $-' sixcan tífíanicLfuáCctuJí jfr£^p¿íjn?u(ifau¿ya> 
yn axc JUGiCbdloL jUjcÁ ¿o ya % rdn tfáló^^ol ?7lajríc hucÜKLcLn (2.nt/ychÍ£jJ'frouÁ*¿u r 
'VéM $ aOCCbun 'hítruMh JCctrrazc hctÜLftuIeuhua- %th fc_*U — I 

i 

i i 

i 

(fyd (Ji£ <j¡/u¿. Jn^dej^ 


frKpU ht'faihífyfá l J n Oiud Mona Uah'/ijíne, £ 
-twXúLK, fam íoíj.wn^nCo Túnt^uJ. tthkyocja*. 
m&¿¿9 ynmpUüMa,% 6 ^U&^%i(^ 

mu JTíDmpcL U'r.íLji yntructfan, actoú^/Kan ^TtaoCCtt^L J¿ qalmotettkituuluiynllun mmoQppa. qaittitJtu.it», 
Cfi tnakulf XcLycLCahínYn'tt v ¿uwJeSux£ jnajitfalíicpac, 
tfa.Cu /fia hue¿ pa.Ju.kui jn OnYwi^tríic jntta.Ca.ma a~¿. 
quíl na.m¿^ul futan OntoopcM. c luLmo c/ihuiu) .' , 
toa Kyo ü»ccaJi¿n £¿* %rnxU hua ¿¿ futí ynPt . 
Ca &t &. C^n clh Ccl Líí /^ % iLt^X/oka. fi. 

eh nu, ÚatílA Vnff°fc Ornóme m terunuau paU fr, 
nwQLkuia CLtncCax k>rit„kucUa.p íolo. 

maurafá. 

%-'. § Aun Chcft¿nédíuÁ¿n¿%td¿¿;sLj£> ,%-. ;'•.■ 
jntfcí{jxQ>ttm rumt, jji Tmnd qfrpa, Jjpmmatn^n^ 

ncLC^^i^ci^LCKiJr^ Vnttyuotiítol Jnaiv ■ 

nw Anquí ck fu** Vn Onan lYmA tCcpci?u!í Jn tbHpÉm ha 
tjL, h Orudccpui Yripaiiko CLtwXtlL, mocifiuHn Ccúr'f^ • > i^b ™ SAiitííuÁa ho^iíhtuk^m. Ckytn* Miente 
' WnkU&tykfc katíc í aín}y¿^S¿tl a .d¿kud{ ! í 

*-mo cruín. fUpoletify % j¿ x Calta loé, 

til km O . ..i .' t. / I I, i /. . . íá¿ nu¿¿Quí %.¿wr7wy¿>[iCL % 2 cur> K\a nlmoi %j.c ayno 

ü?vA>cAíUíi G^étúxCokuafu Jnpuc ÜntoVoí CcAítaf^ 
Cfup0Linucul2^Cx JrufounOCinixi Qítalí¿)frui Can htocáX 

$&> ffáíAColpa O^mIpw GIiIícwcl frukofyin %¿tf<£h 
Gotftn^ Jpcünpa 54 Okick íuMtUc núctían ¿uOa^ 
f¡4 (Xktjcn^iXQvJ y^ttkff/ó/iuilti Ms^e^L¿^M * <H 

4 ??i S**f 2* £****; *** 2 ( ¿?+/~*~ lfaj£t ¿^t^M^^^ /&&*<.. 4*5 . 
wm^ 


* 
"\ 


1 


tf I ÉM^ÉI mmm